2. Runde Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie am 28.10

2022-11-03 16:40:00 / Kommentare 0
2. Runde Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie am 28.10 -
2. Runde Hauptbewerb am 28.10

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Penguasaan 4:2 9:6
Bad-Mintons Wintin 1:5 5:10
Sigas Bad Minions 2:4 4:10
Goodminton Nanashi 4:2 8:4
Flinke Federn FC FC 5:1 11:4
Nanashi Bad Minions 3:3 7:8
Goodminton Sigas 5:1 11:5
Penguasaan Bad-Mintons 5:1 11:4
Flinke Federn Wintin 5:1 11:3
 
Spiel FC FC Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Stöger Reinhard Vokroj Rene / Deusch Christian 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Reetik Kumar Sahu / Grasmück Philipp Pucher Andreas / Deusch Christian 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Kraule Christian / Schaller Fabian Toth Peter / Wong Alexander 21 14 17 21 18 21 1 2 0 1
4. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Koller Alexander / Pucher Andreas 21 23 21 10 21 13 2 1 1 0
1. E Grasmück Philipp Koller Alexander 21 18 14 21 21 14 2 1 1 0
2. E Reetik Kumar Sahu Vokroj Rene 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: FC FC 9 6 4 2
 
Spiel Bad-Mintons Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Frank Günther Haslinger Philip / WALTER Georg 12 21 21 14 14 21 1 2 0 1
2. D Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther Harrington Glynn / Schaub Malou 10 21 21 18 19 21 1 2 0 1
3. D Ebert-Weglehner Roland / Qi Shi Amar Gerhard / Schaub Malou 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Jenjitwarich Akarawit / Qi Shi Harrington Glynn / Gredinger Anna 21 12 15 21 18 21 1 2 0 1
1. E Giri Himanshu Amar Gerhard 21 7 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Jenjitwarich Akarawit Haslinger Philip 20 22 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 5 10 1 5
 
Spiel Sigas Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hauser Valentin / Sudarma Roland Sundara Justin / Yang Ellen 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hörmann Peter / Ofner Philip Sundara Jason / Zhang Yuning 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Ofner Andrea / Hörmann Peter Yang Lillian / Sundara Jason 21 19 20 22 21 16 2 1 1 0
4. D Ofner Andrea / Ofner Philip Yang Lillian / Sundara Justin 19 21 21 15 21 13 2 1 1 0
1. E Hauser Valentin Kürten Maximilian 6 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Sudarma Roland Zhang Yuning 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad Minions 4 10 2 4
 
Spiel Goodminton Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Franek Andreas Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Berka Martin / Danecek Peter 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Ploiner Christoph / Rybska Veronika Berka Martin / Baddigam Shreedhar 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ploiner Christoph / Maresch Yannick Mandler Andreas / Smutny Michael 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Baddigam Shreedhar 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
2. E Maresch Yannick Mandler Andreas 21 10 21 6 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 8 4 4 2
 
Spiel Flinke Federn FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schwarzlmüller Jürgen / Szöke Gyula Reetik Kumar Sahu / Grasmück Philipp 21 16 16 21 21 11 2 1 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Hubert Kraule Christian / Schaller Fabian 10 21 21 18 21 19 2 1 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Kraule Christian / Stöger Reinhard 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Susanne Schaller Fabian / Stöger Reinhard 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Grasmück Philipp 21 16 24 22 0 0 2 0 1 0
2. E Szöke Gyula Reetik Kumar Sahu 23 21 9 21 13 21 1 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 11 4 5 1
 
Spiel Nanashi Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard Sundara Jason / Sundara Justin 21 18 12 21 17 21 1 2 0 1
2. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Yang Ellen / Sundara Justin 17 21 21 6 25 23 2 1 1 0
3. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Kürten Maximilian / Yang Ellen 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Danecek Peter / Smutny Michael Yang Lillian / Sundara Jason 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Baddigam Shreedhar Kürten Maximilian 22 20 19 21 21 16 2 1 1 0
2. E Mandler Andreas Zhang Yuning 7 21 6 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 
Spiel Goodminton Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Maresch Yannick / Ploiner Christoph Hörmann Peter / Sudarma Roland 16 21 21 15 21 8 2 1 1 0
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Ofner Philip / Hauser Valentin 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Gerstl Mario / Franek Andreas Ofner Andrea / Hauser Valentin 21 17 16 21 17 21 1 2 0 1
4. D Maresch Yannick / Pehak Martin Ofner Andrea / Sudarma Roland 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Ploiner Christoph Hörmann Peter 16 21 21 17 22 20 2 1 1 0
2. E Rybska Veronika Ofner Philip 21 6 18 21 21 15 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 11 5 5 1
 
Spiel Penguasaan Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Deusch Christian / Wong Alexander Giri Himanshu / Frank Günther 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Vokroj Rene / Pucher Andreas Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther 20 22 21 14 21 10 2 1 1 0
3. D Toth Peter / Koller Alexander Qi Shi / Ebert-Weglehner Roland 21 14 7 21 12 21 1 2 0 1
4. D Wong Alexander / Vokroj Rene Jenjitwarich Akarawit / Qi Shi 21 11 21 7 0 0 2 0 1 0
1. E Deusch Christian Giri Himanshu 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Koller Alexander Jenjitwarich Akarawit 21 23 21 7 21 11 2 1 1 0
Sieger: Penguasaan 11 4 5 1
 
Spiel Flinke Federn Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Szöke Gyula / Schwarzlmüller Jürgen Haslinger Philip / WALTER Georg 21 18 24 26 21 14 2 1 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Hubert Amar Gerhard / Schaub Malou 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Harrington Glynn / Gredinger Anna 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Nahrebecki Susanne / Schwarzlmüller Jürgen Gredinger Anna / Schaub Malou 21 19 19 21 16 21 1 2 0 1
1. E Szöke Gyula Harrington Glynn 21 2 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Amar Gerhard 21 6 21 7 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 11 3 5 1

News