3. Runde Mittlere Division Babolat-Cup am 2. 12. 2022

2022-12-06 13:24:00 / Kommentare 0
3. Runde Mittlere Division Babolat-Cup am  2. 12. 2022 -

Tabelle mit allen Spielen vom 2.12.2022

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Racketeers Inter16 3:3 7:6
Netztester Federleicht 2:4 6:8
Vienna Shuttle Rocks Schlägertrupp 2:4 6:8
Six Pack Saitenreisser 1:5 3:10
Schlägertrupp 12 Monkeys 4:2 8:4
Federleicht Inter16 1:5 2:11
Racketeers Six Pack 3:3 7:6
Vienna Shuttle Rocks 12 Monkeys 2:4 4:8
Netztester Saitenreisser 0:6 0:12

Spiel Racketeers Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baier Jürgen / Kronberger Markus Chen Ray / Gschnell Julian 21 19 13 21 16 21 1 2 0 1
2. D Baier Jürgen / Seyfried Richard Jenjitwarich Akarawit / Velisek Wolfgang 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
3. D Kronberger Markus / Seyfried Richard Jenjitwarich Akarawit / Chang Hua Liu 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Kronberger Markus / Jud Franz Velisek Wolfgang / Chang Hua Liu 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Jud Franz Chen Ray 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Seyfried Richard Gschnell Julian 11 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Netztester Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Huber Benjamin / Stangl Robert Mader Niki / Schmit Max 21 14 12 21 15 21 1 2 0 1
2. D Johnson Kang / Huber Benjamin Schabel Roswitha / Kosa Stefan 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Krenn Christian / Osele Günther Kellner Martin / Kosa Stefan 17 21 21 18 9 21 1 2 0 1
4. D Korneck Irene / Krenn Christian Schmit Max / Schmit Robert 15 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1. E Osele Günther Mader Niki 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Stangl Robert Kellner Martin 21 19 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 6 8 2 4
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Islam Md Rafiul / Nguyen Marie Schlenz Robert / Nürnberger Thomas 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Sentosa Ryan / Afanaseva Silvia Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 22 20 16 21 16 21 1 2 0 1
3. D Islam Md Rafiul / Afanaseva Silvia Reiterer Sonja / Nürnberger Thomas 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Kalinka Dietmar / Nguyen Marie Neumann Roland / Schlenz Robert 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Sentosa Ryan Zach Robert 22 24 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kalinka Dietmar Nagl Kristof 23 21 14 21 13 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 6 8 2 4
 
Spiel Six Pack Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nohejl Alex / Kutschera Martin Wolf Felix / Zeisler Philip 7 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Koudelka Edi / Dertina Christian Wolf Felix / Gabler Christopher 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Dertina Christian / Szedenik Herbert Gabler Christopher / Sabbir Alam 11 21 24 22 15 21 1 2 0 1
4. D Kutschera Martin / Szedenik Herbert Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 19 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Nohejl Alex Zeisler Philip 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Koudelka Edi Oberweger Roland 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 3 10 1 5
 
Spiel Schlägertrupp 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Reiterer Sonja Pfeiler Andreas / Steiner Michael 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Nagl Kristof / Hofbauer Norbert Steiner Michael / Weissenberger Daniela 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Reiterer Sonja / Neumann Roland Vo Huy / Zielinska Kamila 13 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Zielinska Kamila / Weissenberger Daniela 21 19 22 20 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Vo Huy 5 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Hofbauer Norbert Pfeiler Andreas 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Schlägertrupp 8 4 4 2
 
Spiel Federleicht Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kellner Martin / Kosa Stefan Chen Ray / Jenjitwarich Akarawit 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Mader Niki / Schmit Max Gschnell Julian / Chang Hua Liu 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kosa Stefan / Schabel Roswitha Gschnell Julian / Velisek Wolfgang 14 21 20 22 0 0 0 2 0 1
4. D Schmit Max / Schabel Roswitha Chang Hua Liu / Velisek Wolfgang 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Chen Ray 21 23 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kellner Martin Jenjitwarich Akarawit 16 21 21 12 21 16 2 1 1 0
Sieger: Inter16 2 11 1 5
 
Spiel Racketeers Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baier Jürgen / Kronberger Markus Kutschera Martin / Nohejl Alex 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Baier Jürgen / Jud Franz Koudelka Edi / Dertina Christian 21 18 22 20 0 0 2 0 1 0
3. D Seyfried Richard / Jud Franz Koudelka Edi / Szedenik Herbert 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Seyfried Richard / Kronberger Markus Kutschera Martin / Szedenik Herbert 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Kronberger Markus Nohejl Alex 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jud Franz Dertina Christian 14 21 21 12 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sentosa Ryan / Nguyen Marie Vo Huy / Pfeiler Andreas 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Islam Md Rafiul / Nguyen Marie Steiner Michael / Weissenberger Daniela 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Islam Md Rafiul / Afanaseva Silvia Steiner Michael / Zielinska Kamila 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Kalinka Dietmar / Afanaseva Silvia Zielinska Kamila / Weissenberger Daniela 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Sentosa Ryan Vo Huy 2 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kalinka Dietmar Pfeiler Andreas 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 4 8 2 4
 
Spiel Netztester Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stangl Robert / Huber Benjamin Wolf Felix / Zeisler Philip 19 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Krenn Christian / Johnson Kang Wolf Felix / Gabler Christopher 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Johnson Kang / Korneck Irene Oberweger Roland / Sabbir Alam 14 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Korneck Irene / Krenn Christian Oberweger Roland / Rakowitz Carina 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. E Stangl Robert Zeisler Philip 14 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. E Huber Benjamin Gabler Christopher 21 23 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 0 12 0 6

News