5. Runde im Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie 18. März

2022-03-21 19:10:00
5. Runde im Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie 18. März -

5. Runde im Babolat-Cup Hauptbewerb

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Vienna Shuttle Rocks Penguasaan 1:5 2:10
Goodminton Bad-Mintons 4:2 8:5
Flinke Federn Hot Drops 5:1 11:2
Autmintons Flinke Federn 3:3 9:8
Vienna Shuttle Rocks Nanashi 1:5 3:10
Bad-Mintons Sigas 5:1 10:4
Nanashi Autmintons 1:5 4:11
Wintin Hot Drops 4:2 9:5
Sigas Wintin 5:1 10:5
Goodminton Penguasaan 3:3 6:7

Spiel Vienna Shuttle Rocks Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kalinka Simon Tomes Bertl 21 19 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Kuntschnig Franz Deusch Christian 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. D Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia Vokroj Rene / Pucher Andreas 9 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kuntschnig Franz / Reyad Marek Stefan / Tomes Bertl 7 21 7 21 0 0 0 2 0 1
3. D Reyad / Kalinka Dietmar Deusch Christian / Pucher Andreas 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kalinka Simon / Kalinka Silvia Marek Stefan / Vokroj Rene 4 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 2 10 1 5
 
Spiel Goodminton Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Iqbal Javed Vasina Christian 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Ploiner Christoph Eschwé David 21 11 23 21 0 0 2 0 1 0
1. D Wenda Alex / Maresch Yannick Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Maresch Yannick / Pehak Martin Ebert-Weglehner Roland / Vasina Christian 19 21 21 14 23 21 2 1 1 0
3. D Pehak Martin / Iqbal Javed Eschwé Jakob / Eschwé David 10 21 0 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ploiner Christoph / Wenda Alex Frank Günther / Eschwé Jakob 21 8 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 8 5 4 2
 
Spiel Flinke Federn Hot Drops 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Szöke Jonny Poetzelberger Werner 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Twaroch Christian 21 15 15 21 15 21 1 2 0 1
1. D Tiron Nicoletta / Nahrebecki Susanne Nguyen Thomas / Nakai Yuko 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Szöke Jonny / Nahrebecki Hubert Poetzelberger Werner / Nakai Yuko 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Jiang Aaron / Nguyen Thomas 21 3 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Nahrebecki Dariusz / Tiron Nicoletta Twaroch Christian / Jiang Aaron 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 11 2 5 1
 
Spiel Autmintons Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Acilla Dave Szöke Jonny 21 18 20 22 15 21 1 2 0 1
2. E Jerabek Jan Nahrebecki Susanne 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
1. D Zhang Roland / Jerabek Jan Nahrebecki Susanne / Tiron Nicoletta 21 19 17 21 21 12 2 1 1 0
2. D Sundara Jason / Sundara Justin Nahrebecki Dariusz / Szöke Jonny 14 21 21 17 13 21 1 2 0 1
3. D Sundara Jason / Acilla Dave Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Hubert 21 18 15 21 16 21 1 2 0 1
4. D Zhang Roland / Sundara Jason Nahrebecki Hubert / Tiron Nicoletta 21 16 16 21 21 14 2 1 1 0
Unentschieden 9 8 3 3
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kalinka Simon Baddigam Shreedhar 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Kuntschnig Franz Mandler Andreas 17 21 21 17 15 21 1 2 0 1
1. D Kuntschnig Franz / Reyad Mandler Andreas / Smutny Michael 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Reyad / Kalinka Dietmar Berka Martin / Baddigam Shreedhar 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kalinka Simon / Kalinka Silvia Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia Sedy Mischa / Berka Martin 6 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 3 10 1 5
 
Spiel Bad-Mintons Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Vasina Christian Hörmann Peter 21 12 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Eschwé David Hauser Valentin 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
1. D Ebert-Weglehner Roland / Eschwé David Weber / Ofner Philiipp 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Ebert-Weglehner Roland / Eschwé Jakob Hauser Valentin / Edlacher Tanja 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Frank Günther / Vasina Christian Ofner Christian / Ofner Philiipp 21 16 17 21 21 10 2 1 1 0
4. D Frank Günther / Eschwé Jakob Weber / Hörmann Peter 21 16 21 23 21 14 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 10 4 5 1
 
Spiel Nanashi Autmintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Baddigam Shreedhar Sundara Justin 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Mandler Andreas Jerabek Jan 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. D Smutny Michael / Sedy Mischa Sundara Jason / Acilla Dave 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Berka Martin / Sedy Mischa Sundara Jason / Sundara Justin 12 21 21 15 20 22 1 2 0 1
3. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Zhang Roland / Jerabek Jan 19 21 26 24 23 21 2 1 1 0
4. D Smutny Michael / Kainbacher Gerhard Zhang Roland / Acilla Dave 21 19 18 21 14 21 1 2 0 1
Sieger: Autmintons 4 11 1 5
 
Spiel Wintin Hot Drops 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Rybska Veronika Poetzelberger Werner 22 24 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Amar Gerhard Twaroch Christian 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1. D WALTER Georg / Woletz Werner Nguyen Thomas / Twaroch Christian 22 20 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Woletz Werner / Amar Gerhard Poetzelberger Werner / Nakai Yuko 17 21 21 13 19 21 1 2 0 1
3. D Rybska Veronika / Schaub Malou Jiang Aaron / Nguyen Thomas 17 21 21 14 21 11 2 1 1 0
4. D Schaub Malou / WALTER Georg Nakai Yuko / Jiang Aaron 25 23 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 9 5 4 2
 
Spiel Sigas Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Hörmann Peter Rybska Veronika 15 21 21 13 21 13 2 1 1 0
2. E Ofner Philiipp Amar Gerhard 21 19 16 21 21 16 2 1 1 0
1. D Weber / Ofner Christian Woletz Werner / WALTER Georg 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Edlacher Tanja / Hauser Valentin Woletz Werner / Amar Gerhard 21 19 21 7 0 0 2 0 1 0
3. D Edlacher Tanja / Ofner Philiipp Rybska Veronika / Schaub Malou 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Ofner Christian / Hörmann Peter Schaub Malou / Woletz Werner 14 21 21 11 21 16 2 1 1 0
Sieger: Sigas 10 5 5 1
 
Spiel Goodminton Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Iqbal Javed Tomes Bertl 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Maresch Yannick Deusch Christian 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. D Ploiner Christoph / Wenda Alex Vokroj Rene / Pucher Andreas 19 21 21 16 21 16 2 1 1 0
2. D Ploiner Christoph / Maresch Yannick Marek Stefan / Tomes Bertl 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Pehak Martin / Iqbal Javed Deusch Christian / Pucher Andreas 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Wenda Alex / Pehak Martin Marek Stefan / Vokroj Rene 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

News