Babolat-Cup 1. Playoff (6.März 2020)

2020-03-27 21:30:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup 1. Playoff (6.März 2020) -

1. Playoff im Hauptbewerb

am 6. März 2020 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Goodminton Wintin 4:2 9:6
Penguasaan Cinghiali 4:2 9:5
Penguasaan Goodminton 1:5 3:10
Cinghiali Wintin 1:5 4:10
Duracells Nanashi 1:5 3:11
Bad-Rats Nanashi 3:3 6:7
Bad-Rats Duracells 3:3 7:6
Schlägertrupp Sigas 3:3 7:6
Hot Shots Federation 6:0 12:2
Schlägertrupp Hot Shots 2:4 5:8
Federation Sigas 3:3 7:8


 
Spiel Goodminton Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Blüml Christoph * Nahrebecki Dariusz 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2.E Maresch Yannick Vero 21 12 14 21 21 16 2 1 1 0
3.E Ploiner Christoph Volk Gerhard 21 19 18 21 11 21 1 2 0 1
1.D Ploiner Christoph / Wenda Alex Volk Gerhard / Vero 9 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Pehak Martin / Blüml Christoph * Georg WALTER / Swoboda Susanne 21 17 21 7 0 0 2 0 1 0
3.D Maresch Yannick / Reichel Andrea Swoboda Susanne / Volk Gerhard 21 10 15 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 9 6 4 2

Spiel Penguasaan Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wong Alexander * Iqbal Javed 21 6 18 21 21 9 2 1 1 0
2.E Deusch Christian Svoboda Alex 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Koller Alexander Kang Willi 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Deusch Christian / Koller Alexander Ebert-Weglehner Roland / Wagner Stefanie 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Vokroj Katharina / Marek Stefan Iqbal Javed / Ebert-Weglehner Roland 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Svoboda Michael / Wagner Stefanie 21 12 18 21 16 21 1 2 0 1
Sieger: Penguasaan 9 5 4 2

Spiel Penguasaan Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Blüml Christoph * 3 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Koller Alexander Maresch Yannick 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Marek Stefan Pehak Martin 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Reichel Andrea / Maresch Yannick 18 21 26 24 17 21 1 2 0 1
2.D Wong Alexander * / Deusch Christian Reichel Andrea / Wenda Alex 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Marek Stefan / Koller Alexander Blüml Christoph * / Pehak Martin 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 3 10 1 5

  
Spiel Cinghiali Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Iqbal Javed Nahrebecki Dariusz 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2.E Svoboda Alex Vero 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kang Willi Volk Gerhard 12 21 22 24 0 0 0 2 0 1
1.D Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Alex Vero / Georg WALTER 21 19 16 21 15 21 1 2 0 1
2.D Wagner Stefanie / Ebert-Weglehner Roland Swoboda Susanne / Georg WALTER 24 22 17 21 21 23 1 2 0 1
3.D Kang Willi / Iqbal Javed Swoboda Susanne / Volk Gerhard 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 4 10 1 5

 
Spiel Duracells Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bäuerle Tobias * Berka Martin * 21 19 21 23 21 12 2 1 1 0
2.E Todt Peter Danecek Peter 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sudarma Roland Vostry Peter 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Schaub Malou / Sudarma Roland Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.D Bäuerle Tobias * / Steinbichler Karin Berka Martin * / Sakabe Yuki 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schaub Malou / Todt Peter Andreas Mandler / Smutny Michael 21 17 19 21 16 21 1 2 0 1
Sieger: Nanashi 3 11 1 5

 
Spiel Bad-Rats Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Danecek Peter 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Fallmann Andreas Andreas Mandler 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Gruber Martin Vostry Peter 13 21 21 14 21 18 2 1 1 0
1.D Fallmann Andreas / Sreeder Badigam Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Gruber Martin / Hofer Martin Berka Martin * / Sakabe Yuki 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Mattausch Barbara / Hofer Martin Kainbacher Gerhard / Smutny Michael 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

 

Spiel Bad-Rats Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Bäuerle Tobias * 19 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E Fallmann Andreas Todt Peter 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Gruber Martin Sudarma Roland 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Sreeder Badigam / Fallmann Andreas Sudarma Allan * / Schaub Malou 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Mattausch Barbara / Gruber Martin Todt Peter / Steinbichler Karin 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Mattausch Barbara / Hofer Martin Todt Peter / Steinbichler Karin 18 21 21 19 9 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3

 
Spiel Schlägertrupp Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Hörmann Peter 10 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hofbauer Norbert Ofner Christian 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof Robert Weber 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Zach Robert / Sonja Reiterer Hörmann Peter / Ofner Christian 21 16 17 21 20 22 1 2 0 1
2.D Sonja Reiterer / Robert Schlenz Spitzer Augustine / Robert Weber 22 20 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Schlenz / Hofbauer Norbert Kirchlechner Alexander 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

 
Spiel Hot Shots Federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sattler Markus Schneider Norbert 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Lysgaard Henrik Edgar Klammer 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Stemeseder Felix Joannov Alexander 21 7 15 21 21 18 2 1 1 0
1.D Sattler Markus / Pham Ninh Schneider Norbert / Edlacher Tanja 20 22 21 15 21 14 2 1 1 0
2.D Stemeseder Felix / Pham Ninh Karrer Norbert / Edgar Klammer 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Lysgaard Henrik / Lysgaard Per Karrer Norbert / Joannov Alexander 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 12 2 6 0

 
Spiel Schlägertrupp Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Sattler Markus 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hofbauer Norbert Lysgaard Henrik 9 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof Stemeseder Felix 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Zach Robert / Sonja Reiterer Lysgaard Per / Lysgaard Henrik 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nagl Kristof / Sonja Reiterer Stemeseder Felix / Lysgaard Per 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Hofbauer Norbert / Robert Schlenz Pham Ninh / Sattler Markus 21 19 15 21 9 21 1 2 0 1
Sieger: Hot Shots 5 8 2 4

 
Spiel Federation Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Hörmann Peter 3 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Edlacher Tanja Ofner Christian 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Joannov Alexander Kirchlechner Alexander 21 17 14 21 17 21 1 2 0 1
1.D Karrer Norbert / Edlacher Tanja Robert Weber / Ofner Christian 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Edgar Klammer / Joannov Alexander Kirchlechner Alexander / Hörmann Peter 21 19 16 21 21 17 2 1 1 0
3.D Edgar Klammer / Karrer Norbert Spitzer Augustine / Robert Weber 13 21 21 19 21 11 2 1 1 0
Unentschieden 7 8 3 3
 


News