Babolat-Cup 5. Runde Div. 1 & 2

2020-03-27 21:23:00
Babolat-Cup 5. Runde Div. 1 & 2 -
Babolat-Cup am Valentinstag

am 14. Februar 2020 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Duracells Wintin 1:5 3:11
Vienna Shuttlemasters Bad-Mintons 0:6 0:12
Vienna Shuttlemasters Hot Shots 1:5 2:11
Schlägertrupp Hot Shots 3:3 7:7
Federation Bad-Mintons 2:4 4:10
Nanashi Goodminton 1:5 3:10
Goodminton Penguasaan 1:5 4:10
Penguasaan Cinghiali 5:1 11:4
Federation Schlägertrupp 2:4 5:8
Duracells Cinghiali 1:5 3:11
Nanashi Wintin 2:4 5:8
 
Spiel Duracells Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sudarma Allan * Rybska Veronika 9 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Todt Peter Amar Gerhard 21 16 9 21 0 21 1 2 0 1
3.E Sudarma Roland Woletz Werner 20 22 21 15 22 20 2 1 1 0
1.D Sudarma Allan * / Rasmussen Kristian Georg WALTER / Woletz Werner 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Schaub Malou / Rasmussen Kristian Rybska Veronika / Georg WALTER 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Todt Peter / Sudarma Roland Swoboda Susanne / Amar Gerhard 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 3 11 1 5

Spiel Vienna Shuttlemasters Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Aaron Jiang Vasina Christian 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Madl Ferenc Möderndorfer Gerd 26 28 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Truskaller Michael Eschwé Jakob 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nyguen / Lechner Frank Günther / Vasina Christian 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nyguen / Richard Haubenwallner Frank Günther / Möderndorfer Gerd 10 21 6 21 0 0 0 2 0 1
3.D Lechner / Richard Haubenwallner Eschwé David / Frank Günther 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 0 12 0 6

Spiel Vienna Shuttlemasters Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Aaron Jiang Sattler Markus 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Truskaller Michael Lysgaard Henrik 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Madl Ferenc van Linthoudt Ralph 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Aaron Jiang / Truskaller Michael Pham Ninh / van Linthoudt Ralph 18 21 21 16 21 18 2 1 1 0
2.D Lechner / Madl Ferenc Pham Ninh / Nguyen Thomas 18 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Richard Haubenwallner / Nyguen Sattler Markus / Nguyen Alexandra 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 2 11 1 5

Spiel Schlägertrupp Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Sattler Markus 13 21 23 21 21 11 2 1 1 0
2.E Hofbauer Norbert Lysgaard Henrik 16 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof van Linthoudt Ralph 17 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Zach Robert / Sonja Reiterer Lysgaard Henrik / Nguyen Alexandra 25 23 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Nagl Kristof / Hofbauer Norbert Sattler Markus / Nguyen Alexandra 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Nürnberger Thomas / Robert Schlenz Nguyen Thomas / Pham Ninh 21 16 19 21 16 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 

Spiel Federation Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zemann-Schälss Arnold Vasina Christian 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E Schneider Norbert Möderndorfer Gerd 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Edlacher Tanja Eschwé Jakob 21 19 18 21 24 22 2 1 1 0
1.D Zemann-Schälss Arnold / Edlacher Tanja Frank Günther / Vasina Christian 17 21 21 8 21 8 2 1 1 0
2.D Schneider Norbert / Edgar Klammer Frank Günther / Möderndorfer Gerd 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Joannov Alexander / Karrer Norbert Frank Günther / Eschwé Jakob 7 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 4 10 2 4

 
Spiel Nanashi Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Danecek Peter Blüml Christoph * 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Andreas Mandler Wenda Alex 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Leithner Rudolf Ploiner Christoph 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Blüml Christoph * / Pehak Martin 24 22 7 21 18 21 1 2 0 1
2.D Kaiser Robert / Smutny Michael Maresch Yannick / Pehak Martin 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Andreas Mandler / Smutny Michael Franek Andreas / Ploiner Christoph 21 10 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 3 10 1 5

 
Spiel Goodminton Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Maresch Yannick Wong Alexander * 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Pehak Martin Deusch Christian 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Wenda Alex Toth Peter 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Maresch Yannick / Pehak Martin Wong Alexander * / Vokroj Katharina 17 21 24 22 15 21 1 2 0 1
2.D Ploiner Christoph / Wenda Alex Toth Peter / Marek Stefan 21 14 17 21 17 21 1 2 0 1
3.D Franek Andreas / Ploiner Christoph Deusch Christian / Marek Stefan 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 4 10 1 5

Spiel Penguasaan Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wong Alexander * Unger Joachim 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Deusch Christian Svoboda Alex 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Toth Peter Kang Willi 21 17 7 21 16 21 1 2 0 1
1.D Marek Stefan / Deusch Christian Bith Socheth / Ebert-Weglehner Roland 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland 21 17 19 21 23 21 2 1 1 0
3.D Marek Stefan / Vokroj Katharina Kang Willi / Svoboda Michael 16 21 21 17 21 16 2 1 1 0
Sieger: Penguasaan 11 4 5 1

 
Spiel Federation Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zemann-Schälss Arnold Zach Robert 21 14 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Schneider Norbert Hofbauer Norbert 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Edgar Klammer Nagl Kristof 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Karrer Norbert / Edlacher Tanja Sonja Reiterer / Robert Schlenz 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Edgar Klammer / Joannov Alexander Nürnberger Thomas / Robert Schlenz 21 14 9 21 17 21 1 2 0 1
3.D Karrer Norbert / Joannov Alexander Sonja Reiterer / Nürnberger Thomas 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 5 8 2 4
 

Spiel Duracells Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sudarma Allan * Unger Joachim 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Sudarma Roland Svoboda Alex 19 21 21 16 17 21 1 2 0 1
3.E Schaub Malou Kang Willi 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Sudarma Roland / Schaub Malou Bith Socheth / Ebert-Weglehner Roland 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Sudarma Roland / Rasmussen Kristian Bith Socheth / Unger Joachim 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Sudarma Allan * / Rasmussen Kristian Svoboda Michael / Ebert-Weglehner Roland 18 21 21 19 22 20 2 1 1 0
Sieger: Cinghiali 3 11 1 5
 

Spiel Nanashi Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Danecek Peter Rybska Veronika 9 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Andreas Mandler Amar Gerhard 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Leithner Rudolf Woletz Werner 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Woletz Werner / Georg WALTER 21 5 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Kainbacher Gerhard / Sakabe Yuki Rybska Veronika / Georg WALTER 21 19 17 21 12 21 1 2 0 1
3.D Kaiser Robert / Smutny Michael Swoboda Susanne / Amar Gerhard 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 5 8 2 4

News