Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie 29.10

2021-11-02 10:30:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie 29.10 -

Babolat-Cup Hauptbewerb

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Vienna Shuttle Rocks Sigas 6:0 12:3
FC FC Penguasaan 3:3 6:7
Autmintons Bad-Mintons 5:1 11:3
Hot Drops Federation 4:2 8:5
Nanashi Autmintons 2:4 6:8
Wintin Bad-Mintons 2:4 5:8
Penguasaan Flinke Federn 2:4 6:9
FC FC Goodminton 1:5 4:11
Sigas Federation 5:1 11:2
Wintin Nanashi 2:4 6:8
Hot Drops Vienna Shuttle Rocks 2:4 5:8
Goodminton Flinke Federn 3:3 7:6
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Rupp Michael Hörmann Peter 11 21 23 21 21 11 2 1 1 0
2. E Kalinka Simon Ofner Christian 21 16 21 7 0 0 2 0 1 0
1. D Rupp Michael / Kalinka Simon Kirchlechner Alexander / Ofner Christian 21 12 24 22 0 0 2 0 1 0
2. D Sentosa Ryan / Kalinka Dietmar Kirchlechner Alexander / Sudarma Roland 17 21 21 18 21 3 2 1 1 0
3. D Sentosa Ryan / Podgorzak Barbara Jungmichel Nicole / Hörmann Peter 18 21 21 11 21 11 2 1 1 0
4. D Kalinka Dietmar / Podgorzak Barbara Jungmichel Nicole / Hauser Valentin 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 12 3 6 0
 
Spiel FC FC Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Grasmück Philipp Tomes Bertl 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Kuchler Lukas Vokroj Rene 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
1. D Stöger Reinhard / Kuchler Lukas Marek Stefan / Vokroj Rene 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kraule Christian / Kuchler Lukas Wong Alexander * / Vokroj Katharina 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Stöger Reinhard / Grasmück Philipp Pucher Andreas / Tomes Bertl 19 21 21 18 21 16 2 1 1 0
4. D Stöger Reinhard / Kraule Christian Toth Peter / Marek Stefan 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Autmintons Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Xin Lu Giri Himanshu 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Sundara Justin Eschwé David 23 21 25 23 0 0 2 0 1 0
1. D Xin Lu / Reichel Andrea Giri Himanshu / Qi Shi 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Sundara Justin / Mattausch Barbara Eschwé Jakob / Eschwé David 20 22 21 17 21 10 2 1 1 0
3. D Pham Ninh / Reichel Andrea Ebert-Weglehner Roland / Eschwé Jakob 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Zhang Roland / Mattausch Barbara Ebert-Weglehner Roland / Qi Shi 17 21 21 18 18 21 1 2 0 1
Sieger: Autmintons 11 3 5 1
 
Spiel Hot Drops Federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Sattler Markus Schneider Norbert 21 15 21 0 0 0 2 0 1 0
2. E Stemeseder Felix Kristler Alexandra 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. D Nguyen Thomas / Sattler Markus Joannov Alexander / Bäuerle Regina 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Jiang Aaron / Nguyen Thomas Schneider Norbert / Kristler Alexandra 21 12 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Liu Michelle / Stemeseder Felix Karrer Norbert / Joannov Alexander 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Liu Michelle / Jiang Aaron Bäuerle Regina / Karrer Norbert 21 11 17 21 21 19 2 1 1 0
Sieger: Hot Drops 8 5 4 2
 
Spiel Nanashi Autmintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Baddigam Shreedhar Xin Lu 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Danecek Peter Reichel Andrea 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Xin Lu / Mattausch Barbara 23 21 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Sundara Justin / Reichel Andrea 22 20 22 20 0 0 2 0 1 0
3. D Kaiser Robert / Mandler Andreas Sundara Justin / Mattausch Barbara 21 10 11 21 17 21 1 2 0 1
4. D Sedy Mischa / Sakabe Yuki Pham Ninh / Reichel Andrea 21 19 18 21 16 21 1 2 0 1
Sieger: Autmintons 6 8 2 4
 
Spiel Wintin Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Rybska Veronika Giri Himanshu 14 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2. E Schaub Malou Eschwé David 21 14 25 27 19 21 1 2 0 1
1. D Haslinger Philip / Rybska Veronika Giri Himanshu / Qi Shi 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Haslinger Philip / WALTER Georg Eschwé David / Eschwé Jakob 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Schaub Malou / Gredinger Anna Ebert-Weglehner Roland / Eschwé Jakob 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Gredinger Anna / WALTER Georg Ebert-Weglehner Roland / Qi Shi 20 22 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 5 8 2 4
 
Spiel Penguasaan Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Tomes Bertl Szöke Jonny 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Toth Peter Zeiml Wolfgang 8 21 21 13 10 21 1 2 0 1
1. D Tomes Bertl / Wong Alexander * Szöke Jonny / Zeiml Wolfgang 21 17 13 21 21 15 2 1 1 0
2. D Marek Stefan / Vokroj Rene Dober Lisa / Volk Gerhard 21 13 17 21 15 21 1 2 0 1
3. D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Tran Mitchel / Volk Gerhard 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Pucher Andreas / Marek Stefan Dober Lisa / Tran Mitchel 21 23 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 6 9 2 4
 
Spiel FC FC Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Grasmück Philipp Gerstl Mario * 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kuchler Lukas Wenda Alex 5 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. D Kuchler Lukas / Stöger Reinhard Maresch Yannick / Pehak Martin 17 21 21 16 14 21 1 2 0 1
2. D Kraule Christian / Kuchler Lukas Gerstl Mario * / Pehak Martin 18 21 21 12 21 6 2 1 1 0
3. D Stöger Reinhard / Grasmück Philipp Ploiner Christoph / Maresch Yannick 17 21 21 16 16 21 1 2 0 1
4. D Stöger Reinhard / Kraule Christian Ploiner Christoph / Wenda Alex 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 4 11 1 5
 
Spiel Sigas Federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Hauser Valentin Schneider Norbert 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Sudarma Roland Kristler Alexandra 12 21 22 20 16 21 1 2 0 1
1. D Sudarma Roland / Ofner Christian Joannov Alexander / Bäuerle Regina 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Ofner Christian / Hauser Valentin Schneider Norbert / Kristler Alexandra 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Jungmichel Nicole / Hörmann Peter Karrer Norbert / Joannov Alexander 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Kirchlechner Alexander / Hörmann Peter Bäuerle Regina / Karrer Norbert 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 11 2 5 1
 
Spiel Wintin Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Haslinger Philip Baddigam Shreedhar 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Rybska Veronika Vostry Peter 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
1. D Haslinger Philip / WALTER Georg Berka Martin / Baddigam Shreedhar 8 21 21 18 10 21 1 2 0 1
2. D Gredinger Anna / WALTER Georg Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 21 23 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Gredinger Anna / Schaub Malou Berka Martin / Sakabe Yuki 14 21 21 12 11 21 1 2 0 1
4. D Schaub Malou / Rybska Veronika Danecek Peter / Mandler Andreas 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 6 8 2 4
 
Spiel Hot Drops Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Sattler Markus Rupp Michael 14 21 21 13 12 21 1 2 0 1
2. E Jiang Aaron Kalinka Simon 14 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1. D Stemeseder Felix / Jiang Aaron Rupp Michael / Kalinka Simon 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sattler Markus / Nguyen Thomas Sentosa Ryan / Kalinka Dietmar 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Stemeseder Felix / Liu Michelle Sentosa Ryan / Podgorzak Barbara 15 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Nguyen Thomas / Liu Michelle Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 5 8 2 4
 
Spiel Goodminton Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Gerstl Mario * Szöke Jonny 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
2. E Ploiner Christoph Volk Gerhard 26 24 21 17 0 0 2 0 1 0
1. D Gerstl Mario * / Pehak Martin Dober Lisa / Zeiml Wolfgang 21 18 23 21 0 0 2 0 1 0
2. D Pehak Martin / Maresch Yannick Volk Gerhard / Tran Mitchel 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Wenda Alex / Maresch Yannick Dober Lisa / Tran Mitchel 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ploiner Christoph / Wenda Alex Szöke Jonny / Zeiml Wolfgang 21 17 16 21 15 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3

News