Babolat-Cup Mittlere Division am 24. Februar

2023-02-28 12:25:00
Babolat-Cup Mittlere Division am 24. Februar -

Tabelle mit allen Spielen vom 24.2.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Saitenreisser Federleicht 6:0 12:0
Schlägertrupp Inter16 1:5 3:10
Netztester 12 Monkeys 0:6 1:12
Racketeers Vienna Shuttle Rocks 5:1 10:3
Six Pack Federleicht 3:3 8:7
Six Pack Inter16 2:4 5:9
Racketeers 12 Monkeys 3:3 6:8
Vienna Shuttle Rocks Saitenreisser 0:6 2:12
Schlägertrupp Netztester 5:1 11:4
 
Spiel Saitenreisser Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zeisler Philip / Gabler Christopher Brodtrager Hannes / Kellner Martin 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Gabler Christopher / Oberweger Roland Kosa Stefan / Schmit Max 21 7 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Hamzelaia / Scheifinger Anton Schabel Roswitha / Kosa Stefan 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Hamzelaia / Oberweger Roland Schmit Robert / Schmit Max 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Zeisler Philip Mader Niki 21 19 21 0 0 0 2 0 1 0
2. E Scheifinger Anton Brodtrager Hannes 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Saitenreisser 12 0 6 0
 
Spiel Schlägertrupp Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Chen Ray / Velisek Wolfgang 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Gschnell Julian / Chang Hua Liu 17 21 22 24 0 0 0 2 0 1
3. D Reiterer Sonja / Hofbauer Norbert Hildebrandt Bernd / Chang Hua Liu 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Reiterer Sonja / Nürnberger Thomas Hildebrandt Bernd / Gschnell Julian 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Nagl Kristof Chen Ray 16 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2. E Schlenz Robert Gschnell Julian 15 21 21 18 12 21 1 2 0 1
Sieger: Inter16 3 10 1 5
 
Spiel Netztester 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Johnson Kang / Huber Benjamin Vo Huy / Bauer Thomas 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Stangl Robert / Johnson Kang Lackner Simon / Schramek Manuel 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Korneck Irene / Osele Günther Schramek Manuel / Zielinska Kamila 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Korneck Irene / Huber Benjamin Bauer Thomas / Zielinska Kamila 18 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Stangl Robert Vo Huy 7 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2. E Osele Günther Lackner Simon 21 18 10 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 1 12 0 6
 
Spiel Racketeers Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pils Hannes / Santler Helmuth Islam Md Rafiul / Reyad Mahmud 8 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Seyfried Richard / Kronberger Markus Islam Md Rafiul / Afanaseva Silvia 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Baier Jürgen / Jud Franz Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia 23 21 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Baier Jürgen / Pils Hannes Afanaseva Silvia / Kalinka Silvia 21 10 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Seyfried Richard Reyad Mahmud 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Jud Franz Kalinka Dietmar 21 14 18 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Racketeers 10 3 5 1
 
Spiel Six Pack Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nohejl Alex / Kutschera Martin Brodtrager Hannes / Kellner Martin 16 21 21 16 17 21 1 2 0 1
2. D Dertina Christian / Finkes Jürgen Mader Niki / Schmit Max 17 21 22 20 21 19 2 1 1 0
3. D Clausen Andreas / Finkes Jürgen Schabel Roswitha / Kosa Stefan 23 21 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Clausen Andreas / Koudelka Edi Schmit Max / Schmit Robert 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Nohejl Alex Mader Niki 21 18 14 21 23 25 1 2 0 1
2. E Dertina Christian Kellner Martin 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3
 
Spiel Six Pack Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Finkes Jürgen / Dertina Christian Chen Ray / Gschnell Julian 10 21 3 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kutschera Martin / Dertina Christian Hildebrandt Bernd / Velisek Wolfgang 16 21 21 12 21 15 2 1 1 0
3. D Clausen Andreas / Koudelka Edi Hildebrandt Bernd / Chang Hua Liu 24 22 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Kutschera Martin / Koudelka Edi Velisek Wolfgang / Chang Hua Liu 15 21 21 12 18 21 1 2 0 1
1. E Nohejl Alex Chen Ray 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Finkes Jürgen Gschnell Julian 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Inter16 5 9 2 4
 
Spiel Racketeers 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baier Jürgen / Kronberger Markus Schramek Manuel / Bauer Thomas 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Kronberger Markus / Pils Hannes Vo Huy / Zielinska Kamila 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Pils Hannes / Jud Franz Bauer Thomas / Lackner Simon 21 17 17 21 21 10 2 1 1 0
4. D Santler Helmuth / Kleewein Johanna Schramek Manuel / Zielinska Kamila 21 19 18 21 21 12 2 1 1 0
1. E Santler Helmuth Vo Huy 8 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jud Franz Lackner Simon 19 21 25 27 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Islam Md Rafiul / Reyad Mahmud Zeisler Philip / Gabler Christopher 17 21 21 14 16 21 1 2 0 1
2. D Islam Md Rafiul / Afanaseva Silvia Oberweger Roland / Gabler Christopher 15 21 21 18 16 21 1 2 0 1
3. D Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia Scheifinger Anton / Hamzelaia 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
4. D Afanaseva Silvia / Kalinka Silvia Oberweger Roland / Hamzelaia 20 22 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Reyad Mahmud Zeisler Philip 11 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kalinka Dietmar Scheifinger Anton 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 2 12 0 6
 
Spiel Schlägertrupp Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Huber Benjamin / Johnson Kang 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Osele Günther / Huber Benjamin 21 15 15 21 21 13 2 1 1 0
3. D Nürnberger Thomas / Reiterer Sonja Korneck Irene / Johnson Kang 21 7 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Schlenz Robert / Reiterer Sonja Korneck Irene / Stangl Robert 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Hofbauer Norbert Osele Günther 22 24 21 15 21 11 2 1 1 0
2. E Nagl Kristof Stangl Robert 25 23 22 24 15 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 11 4 5 1

News