Babolat- Cup Qualifiers II (28. Februar 2020)

2020-03-27 21:21:00
Babolat- Cup Qualifiers II (28. Februar 2020) -

Babolat Qualifiers II

am 28. Februar 2020 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Penguasaan Light Rasers 5:1 10:5
Spielraum Federleicht 0:6 1:12
Team PVA Kleine Panditen 3:3 6:7
Netztester Inter16 3:3 6:7
Spielraum Penguasaan Light 1:5 5:10
Team PVA Inter16 1:5 3:10
Shuttle Up Kleine Panditen 2:4 6:9
Fliegenfänger Federmäuse 0:6 0:12
Federleicht On Bad Mints 6:0 12:0
Rasers Netztester 0:6 1:12
 
Spiel Penguasaan Light Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Magrutsch Christian 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Scheucher Christian Jellen Andreas 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Schmied Florian Raser Erika 21 13 19 21 21 18 2 1 1 0
1.D Vokroj Rene / Schmied Florian Raser Erika / Kainz Ludwig 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Pucher Andreas / Joelly Niclas Magrutsch Christian / Sladek Sandra 21 19 18 21 21 19 2 1 1 0
3.D Scheucher Christian / Young Gerald Kainz Ludwig / Sladek Sandra 16 21 24 22 21 19 2 1 1 0
Sieger: Penguasaan Light 10 5 5 1

 
Spiel Spielraum Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hauser Valentin Mader Niki 8 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Ebner Martin Künzel Veronika 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zbauzik Alexander Brodtrager Hannes 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hauser Valentin / Altnöder Manfred Mader Niki / Künzel Veronika 7 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Altnöder Manfred / Zbauzik Alexander Brodtrager Hannes / Schmit Robert 24 22 16 21 13 21 1 2 0 1
3.D Altnöder Manfred / Ebner Martin Weidlich Roman / Schmit Robert 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 1 12 0 6

 
Spiel Team PVA Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sigwald Christoph Luk Simon 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Rohner Gerald Dick Vincent 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Furthlehner Josef Nguyen Michael 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Shlyapkin Roman / Maier Roman Dick Vincent / Hackl Clemens 21 13 25 23 0 0 2 0 1 0
2.D Halb Walter / Sigwald Christoph Zika Gabi / Schlegel Werner 21 17 19 21 21 19 2 1 1 0
3.D Furthlehner Josef / Maier Roman Zika Gabi / Luk Simon 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

 
Spiel Netztester Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zhang Yuning Chen Ray 21 19 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Huber Benjamin Hildebrandt Bernd 21 15 15 21 21 18 2 1 1 0
3.E Stangl Robert Monga Gauvav 21 17 21 5 0 0 2 0 1 0
1.D Korneck Irene / Alshalabi Nagwan Reyad Mahmud / Chen Ray 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Krenn Christian / Korneck Irene Hildebrandt Bernd / Monga Gauvav 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.D Krenn Christian / Alshalabi Nagwan Velisek Wolfgang / Reyad Mahmud 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3

 
Spiel Spielraum Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hauser Valentin Pucher Andreas 13 21 21 17 19 21 1 2 0 1
2.E Ebner Martin Vokroj Rene 14 21 6 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zbauzik Alexander Scheucher Christian 13 21 21 12 17 21 1 2 0 1
1.D Hauser Valentin / Zbauzik Alexander Vokroj Rene / Pucher Andreas 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.D Ebner Martin / Wang Scheucher Christian / Schmied Florian 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Altnöder Manfred / Wang Joelly Niclas / Young Gerald 21 14 0 21 0 21 1 2 0 1
Sieger: Penguasaan Light 5 10 1 5

 
Spiel Team PVA Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Shlyapkin Roman Chen Ray 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Sigwald Christoph Reyad Mahmud 21 16 22 20 0 0 2 0 1 0
3.E Rohner Gerald Monga Gauvav 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Halb Walter / Sigwald Christoph Reyad Mahmud / Chen Ray 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Maier Roman / Furthlehner Josef Hildebrandt Bernd / Monga Gauvav 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Halb Walter / Furthlehner Josef Hildebrandt Bernd / Velisek Wolfgang 21 10 13 21 11 21 1 2 0 1
Sieger: Inter16 3 10 1 5

 
Spiel Shuttle Up Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Goiss Timo Hackl Clemens 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Driza Wolfgang Nguyen Johann 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Schmaldienst Klaus Schlegel Werner 13 21 21 18 21 15 2 1 1 0
1.D Speiser Christian / Knotzner Brigitte Nguyen Johann / Zika Gabi 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Speiser Christian / Schmaldienst Klaus Hackl Clemens / Schlegel Werner 18 21 21 18 18 21 1 2 0 1
3.D Knotzner Brigitte / Goiss Timo Luk Simon / Dick Vincent 12 21 21 19 12 21 1 2 0 1
Sieger: Kleine Panditen 6 9 2 4

 
Spiel Fliegenfänger Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vanek Christian Hejda Gerhard 5 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Martin Weber Keim Peter 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Weiss Otto Doris Holzweber 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Weiss Otto / Martin Weber Zielinska Kamila / Bauer Thomas 6 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Erhard Brigitte / Vanek Christian Doris Holzweber / Hejda Gerhard 8 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Hofner Christine / Thomas Kandl Rothauer Franz / Bauer Thomas 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 0 12 0 6

 
Spiel Federleicht On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mader Niki Daniel Raithoher 21 15 21 5 0 0 2 0 1 0
2.E Künzel Veronika Walter Kieweg 21 15 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Brodtrager Hannes Dirnberger 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Mader Niki / Künzel Veronika Walter Kieweg / Yauckere 21 8 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Brodtrager Hannes / Schmit Robert Dirnberger / Merth 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Weidlich Roman / Schmit Robert Merth / Yancheva 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 12 0 6 0

 
Spiel Rasers Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Zhang Yuning 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jellen Andreas Huber Benjamin 8 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Raser Erika Stangl Robert 13 21 24 26 0 0 0 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Huber Benjamin / Zhang Yuning 10 21 21 16 20 22 1 2 0 1
2.D Jellen Andreas / Sladek Sandra Korneck Irene / Stangl Robert 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Magrutsch Hilde / Magrutsch Christian Krenn Christian / Alshalabi Nagwan 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Netztester 1 12

News