Ergebnisse Babolat-Cup Playoff 2 vom 21. April

2023-04-27 17:34:00
Ergebnisse Babolat-Cup Playoff 2 vom 21. April - Ergebnisse Babolat-Cup Playoff 2 vom 21. April


Tabelle mit allen Spielen vom 21.4.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Panditen OIS 4:2 10:5
Federmäuse Team ZZ 5:1 10:3
Spielraum Racketeers 1:5 6:10
Federleicht Bisons 4:2 8:5
Team PVA Fliegende Federn 6:0 12:2
Fliegende Federn OIS 3:3 8:6
Team ZZ Racketeers 3:3 9:9
Federmäuse Spielraum 4:2 8:5
Bisons Team PVA 2:4 5:8
Federleicht Panditen 6:0 12:1


Spiel Panditen OIS 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nguyen Michael / Luk Simon Santosh / Putta Keshav 21 17 17 21 17 21 1 2 0 1
2. D Halbauer Daniel / Dick Vincent Alasatri Suresh / Navendra 24 22 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Nguyen Michael / Schlegel Werner Santosh / Kiran 21 18 21 8 0 0 2 0 1 0
4. D Schlegel Werner / Dick Vincent Navendra / Kiran 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Halbauer Daniel Alasatri Suresh 21 16 14 21 18 21 1 2 0 1
2. E Luk Simon Putta Keshav 21 15 18 21 21 15 2 1 1 0
Sieger: Panditen 10 5 4 2
 

 
Spiel Federmäuse Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Paltl Petra Liu Zhuoran / Aaron Jiang 15 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hejda Gerhard / Paltl Petra Rao / Zhu 21 14 21 7 0 0 2 0 1 0
3. D Holzweber Doris / Max Gerald Zhang / Zhu 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Lenhart Hannes / Holzweber Doris Zhang / Aaron Jiang 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
1. E Hejda Gerhard Liu Joey 17 21 21 3 21 13 2 1 1 0
2. E Max Gerald Rao 21 13 21 7 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 10 3 5 1
 
Spiel Spielraum Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainz Ludwig / Raser Erika Santler Helmuth / Seyfried Richard 21 12 19 21 12 21 1 2 0 1
2. D Raser Erika / Ebner Martin Pils Hannes / Thomas 21 17 19 21 21 23 1 2 0 1
3. D Kainz Ludwig / Zbauzik Alexander Pils Hannes / Patrick 21 14 18 21 15 21 1 2 0 1
4. D Xiao Aiting / Zbauzik Alexander Thomas / Patrick 21 15 21 3 0 0 2 0 1 0
1. E Ebner Martin Seyfried Richard 17 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2. E Altnöder Manfred Santler Helmuth 21 17 11 21 14 21 1 2 0 1
Sieger: Racketeers 6 10 1 5
 
Spiel Federleicht Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mader Niki / Schmit Robert Swierczewski Marek / Sojka Jacek 21 16 14 21 21 19 2 1 1 0
2. D Schabel Roswitha / Brodtrager Hannes Ziolkowski Martin / Zielinski Krystian 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Schabel Roswitha / Kosa Stefan Ziolkowski Martin / Swierczewski Marek 19 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Knotzner Brigitte / Kosa Stefan Michalski Piotr / Szuszkiewicz Robert 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Michalski Piotr 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2. E Brodtrager Hannes Szuszkiewicz Robert 21 5 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 8 5 4 2


 
Spiel Team PVA Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fodorov Leonid / Sigwald Christoph Chiramel David / Kavunga Sunitha 21 18 16 21 21 12 2 1 1 0
2. D Prorok Florian / Pradana Yuga Kavunga Sunitha / Neuwirth Erich 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Sigwald Christoph / Maier Roman Chiramel David / Wagner Erich 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Wagner Erich / Glauninger Michaela 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Prorok Florian Neuwirth Erich 21 19 19 21 21 16 2 1 1 0
2. E Fodorov Leonid Holzer Wolfgang 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 12 2 6 0


 
 
Spiel Fliegende Federn OIS 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Kiran / Putta Keshav 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
2. D Chiramel David / Glauninger Michaela Navendra / Alasatri Suresh 22 20 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Kavunga Sunitha / Wagner Erich Alasatri Suresh / Kiran 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Wagner Erich / Glauninger Michaela Santosh / Navendra 14 21 21 18 16 21 1 2 0 1
1. E Neuwirth Erich Putta Keshav 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Holzer Wolfgang Santosh 21 19 20 22 19 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 6 3 3
 

Spiel Team ZZ Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Aaron Jiang / Zhu Santler Helmuth / Seyfried Richard 13 21 21 14 18 21 1 2 0 1
2. D Rao / Liu Joey Pils Hannes / Thomas 19 21 21 11 21 15 2 1 1 0
3. D Rao / Zhang Pils Hannes / Patrick 21 19 20 22 9 21 1 2 0 1
4. D Zhu / Zhang Thomas / Patrick 21 17 12 21 25 23 2 1 1 0
1. E Aaron Jiang Seyfried Richard 21 18 12 21 21 7 2 1 1 0
2. E Liu Joey Santler Helmuth 21 19 15 21 18 21 1 2 0 1
Unentschieden 9 9 3 3
 
Spiel Federmäuse Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Max Gerald Kainz Ludwig / Raser Erika 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Paltl Petra / Holzweber Doris Xiao Aiting / Ebner Martin 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Holzweber Doris / Max Gerald Altnöder Manfred / Zbauzik Alexander 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Rothauer Franz / Hejda Gerhard Xiao Aiting / Raser Erika 21 12 17 21 22 20 2 1 1 0
1. E Lenhart Hannes Ebner Martin 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Hejda Gerhard Altnöder Manfred 21 15 21 4 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 8 5 4 2
 
Spiel Bisons Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek Fodorov Leonid / Sigwald Christoph 21 17 17 21 17 21 1 2 0 1
2. D Michalski Piotr / Ziolkowski Marek Prorok Florian / Pradana Yuga 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Zielinski Krystian / Sojka Jacek Sigwald Christoph / Pradana Yuga 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Gorgon Wojtek / Szuszkiewicz Robert Zainzinger Monika / Maier Roman 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Swierczewski Marek Prorok Florian 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Piotr Fodorov Leonid 10 21 0 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 5 8 2 4
 

 
Spiel Federleicht Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mader Niki / Kosa Stefan Nguyen Michael / Halbauer Daniel 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Brodtrager Hannes / Schmit Robert Dick Vincent / Halbauer Daniel 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Schabel Roswitha / Kosa Stefan Dick Vincent / Schlegel Werner 23 21 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Schmit Robert / Knotzner Brigitte Luk Simon / Schlegel Werner 21 12 9 21 21 18 2 1 1 0
1. E Mader Niki Nguyen Michael 21 7 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Brodtrager Hannes Luk Simon 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 12 1 6 0

News