Ergebnisse Babolat-Cup am 17. November

2023-11-23 14:17:00
Ergebnisse Babolat-Cup am 17. November -

Tabelle mit allen Spielen vom 17.11.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Racketeers Schlägertrupp 1:5 4:10
Penguasaan 2 Team ZZ 4:2 9:5
Die Schlagfertigen 12 Monkeys 0:6 3:12
Team PVA Panditen 1:5 3:11
Six Pack Federleicht 2:4 5:8
Spielraum Federmäuse 3:3 6:7
Six Pack Racketeers 3:3 6:8
Team ZZ Panditen 4:2 8:6
Penguasaan 2 Team PVA 4:2 10:5
Federmäuse Fliegende Federn 3:3 6:6
Schlägertrupp Die Schlagfertigen 5:1 10:4
Spielraum Flying Rackets 3:3 6:6
12 Monkeys Federleicht 4:2 9:5
Fliegende Federn Flying Rackets 3:3 7:7
 
Spiel Racketeers Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baier Jürgen / Seyfried Richard Schlenz Robert / Zach Robert 22 20 17 21 17 21 1 2 0 1
2. D Kleewein Johanna / Seyfried Richard Nürnberger Thomas / Schlenz Robert 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Jud Franz / Baier Jürgen Nürnberger Thomas / Hofbauer Norbert 21 18 19 21 16 21 1 2 0 1
4. D Jud Franz / Kleewein Johanna Nagl Kristof / Hofbauer Norbert 17 21 22 24 0 0 0 2 0 1
1. E Seyfried Richard Zach Robert 17 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. E Santler Helmuth Nagl Kristof 13 21 0 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 4 10 1 5
 
Spiel Penguasaan 2 Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Auer Manuel Jiang Aaron / Chen Jianyong 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Scheucher Christian / Young Gerald Jing Qi / Rao Yujie 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Joelly Marlies / Young Gerald Jing Qi / Dong Junyi 19 21 9 21 0 0 0 2 0 1
4. D Joelly Marlies / Auer Manuel Rao Yujie / Dong Junyi 21 18 14 21 21 18 2 1 1 0
1. E Scheucher Christian Jiang Aaron 18 21 21 11 18 21 1 2 0 1
2. E Osele Günther Chen Jianyong 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 2 9 5 4 2
 
Spiel Die Schlagfertigen 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Machovicz Wilhelm / Branislav Grman Schramek Manuel / Pfeiler Andreas 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Stanzl Martin / Christensen Henrik Bauer Thomas / Lackner Simon 19 21 21 19 11 21 1 2 0 1
3. D Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen Pfeiler Andreas / Mattausch Barbara 22 20 4 21 11 21 1 2 0 1
4. D Machovicz Wilhelm / Kreppenhofer Jürgen Bauer Thomas / Mattausch Barbara 3 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Drouart Nicolas Schramek Manuel 14 21 21 16 18 21 1 2 0 1
2. E Christensen Henrik Lackner Simon 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 3 12 0 6
 
Spiel Team PVA Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Rowny Jaroslaw / Maier Roman Mandl Lukas / Kischkis Dennis 11 21 22 24 0 0 0 2 0 1
2. D Sigwald Christoph / Halb Walter Luk Simon / Wallner Florian 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Pradana Yuga / Maier Roman Kischkis Dennis / Schlegel Werner 21 18 18 21 21 15 2 1 1 0
4. D Rowny Jaroslaw / Halb Walter Wallner Florian / Schlegel Werner 21 19 16 21 18 21 1 2 0 1
1. E Sigwald Christoph Mandl Lukas 18 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Pradana Yuga Luk Simon 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panditen 3 11 1 5
 
Spiel Six Pack Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Dertina Christian / Finkes Jürgen Mader Niki / Künzel Veronika 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nohejl Alex / Kutschera Martin Lechner Markus / Brodtrager Hannes 18 21 21 16 16 21 1 2 0 1
3. D Koudelka Edi / Kutschera Martin Lechner Markus / Brunner Agnes 21 14 24 22 0 0 2 0 1 0
4. D Dertina Christian / Baron Nadja Kosa Stefan / Schabel Roswitha 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Nohejl Alex Mader Niki 4 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Koudelka Edi Künzel Veronika 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 5 8 2 4
 
Spiel Spielraum Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bi Zhonghui / Xiao Aiting Lenhart Hannes / Pelz Alexandra 21 11 18 21 21 14 2 1 1 0
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Chraska Sophie / Max Gerald 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Weber N. / Raser Erika Holzweber Doris / Lenhart Hannes 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Altnöder Manfred / Kainz Ludwig Holzweber Doris / Miehl Hans 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Bi Zhonghui Max Gerald 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Weber N. Miehl Hans 21 16 21 6 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Six Pack Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nohejl Alex / Kutschera Martin Baier Jürgen / Seyfried Richard 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Finkes Jürgen / Dertina Christian Santler Helmuth / Kleewein Johanna 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Baron Nadja / Dertina Christian Baier Jürgen / Jud Franz 18 21 21 16 21 18 2 1 1 0
4. D Baron Nadja / Koudelka Edi Seyfried Richard / Jud Franz 21 16 18 21 21 15 2 1 1 0
1. E Nohejl Alex Kleewein Johanna 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Finkes Jürgen Santler Helmuth 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Team ZZ Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Jiang Aaron / Chen Jianyong Mandl Lukas / Kischkis Dennis 22 24 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Jing Qi / Rao Yujie Luk Simon / Wallner Florian 16 21 21 17 21 19 2 1 1 0
3. D Jing Qi / Dong Junyi Schlegel Werner / Kischkis Dennis 21 17 22 20 0 0 2 0 1 0
4. D Rao Yujie / Dong Junyi Schlegel Werner / Wallner Florian 23 21 21 14 0 0 2 0 1 0
1. E Jiang Aaron Mandl Lukas 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Chen Jianyong Luk Simon 16 21 21 14 21 17 2 1 1 0
Sieger: Team ZZ 8 6 4 2
 
Spiel Penguasaan 2 Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Auer Manuel Rowny Jaroslaw / Pradana Yuga 21 14 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Scheucher Christian / Young Gerald Sigwald Christoph / Halb Walter 21 13 14 21 21 9 2 1 1 0
3. D Joelly Marlies / Young Gerald Maier Roman / Pradana Yuga 21 15 16 21 15 21 1 2 0 1
4. D Joelly Marlies / Auer Manuel Maier Roman / Halb Walter 21 5 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Scheucher Christian Sigwald Christoph 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Osele Günther Rowny Jaroslaw 19 21 21 14 17 21 1 2 0 1
Sieger: Penguasaan 2 10 5 4 2
 
Spiel Federmäuse Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Miehl Hans Chiramel David / Kavunga Sunitha 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Max Gerald / Chraska Sophie Kohls Peter / Kavunga Sunitha 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Chraska Sophie / Holzweber Doris Neuwirth Erich / Glauninger Michaela 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Pelz Alexandra / Miehl Hans Chiramel David / Glauninger Michaela 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Lenhart Hannes Neuwirth Erich 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Max Gerald Kohls Peter 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Schlägertrupp Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Schlenz Robert Drouart Nicolas / Machovicz Wilhelm 21 17 15 21 21 11 2 1 1 0
2. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen 21 11 13 21 21 17 2 1 1 0
3. D Nürnberger Thomas / Nagl Kristof Stanzl Martin / Christensen Henrik 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Machovicz Wilhelm / Kreppenhofer Jürgen 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Drouart Nicolas 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Hofbauer Norbert Christensen Henrik 21 18 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Schlägertrupp 10 4 5 1
 
Spiel Spielraum Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bi Zhonghui / Xiao Aiting Wagner Erich / Rebernig Manfred 21 6 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Knotzner Brigitte / Wagner Erich 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
3. D Weber N. / Altnöder Manfred Fassl Joachim / Rebernig Manfred 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Raser Erika / Xiao Aiting Knotzner Brigitte / Goiss Timo 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Bi Zhonghui Fassl Joachim 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Ebner Martin Goiss Timo 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel 12 Monkeys Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schramek Manuel / Pfeiler Andreas Mader Niki / Künzel Veronika 22 20 8 21 21 17 2 1 1 0
2. D Bauer Thomas / Lackner Simon Brodtrager Hannes / Lechner Markus 24 22 23 21 0 0 2 0 1 0
3. D Mattausch Barbara / Lackner Simon Brunner Agnes / Künzel Veronika 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Bauer Thomas / Mattausch Barbara Schabel Roswitha / Kosa Stefan 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Schramek Manuel Mader Niki 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Pfeiler Andreas Lechner Markus 21 19 18 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 9 5 4 2
 
Spiel Fliegende Federn Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Fassl Joachim / Wagner Erich 11 21 21 16 21 16 2 1 1 0
2. D Kohls Peter / Kavunga Sunitha Goiss Timo / Knotzner Brigitte 14 21 21 17 2 21 1 2 0 1
3. D Neuwirth Erich / Glauninger Michaela Wagner Erich / Rebernig Manfred 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Rebernig Manfred / Knotzner Brigitte 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Neuwirth Erich Fassl Joachim 14 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. E Kohls Peter Goiss Timo 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3

News