Babolat-Cup: Saisonauftakt im Qualifiers-Cup

2022-10-09 17:46:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup: Saisonauftakt im Qualifiers-Cup -

Tabelle mit allen Spielen vom 8.10.2022

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Penguasaan Light 2:4 7:8
Team PVA Fliegende Federn 1:5 4:10
Spielraum Team ZZ 4:2 8:7
Bisons Panditen 2:4 4:8
Spielraum Team PVA 3:3 8:7
Federmäuse Team ZZ 5:1 11:4
Penguasaan Light Panditen 3:3 6:7
Bisons Fliegende Federn 5:1 10:4
 

 
Spiel Federmäuse Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Medve Jan Auer Manuel 21 19 14 21 14 21 1 2 0 1
2. E Lenhart Hannes Toifl Marcel 21 11 13 21 18 21 1 2 0 1
1. D Medve Jan / Holzweber Doris Scheucher Christian / Auer Manuel 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Holzweber Doris / Keim Birgit Eschwé Benjamin / Young Gerald 25 23 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Lenhart Hannes / Pelz Alexandra Eschwé Benjamin / Scheucher Christian 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Miehl Hans / Keim Birgit Toifl Marcel / Young Gerald 12 21 21 15 19 21 1 2 0 1
Sieger: Penguasaan Light 7 8 2 4

 

 
Spiel Team PVA Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Prorok Florian Holzer Wolfgang 21 19 10 0 0 0 2 0 1 0
2. E Steinbach Martin Kohls Peter 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. D Prorok Florian / Maier Roman Chiramel David / Wagner Erich 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sigwald Christoph / Halb Walter Kavunga Sunitha / Chiramel David 21 15 20 22 18 21 1 2 0 1
3. D Steinbach Martin / Halb Walter Wagner Erich / Kavunga Sunitha 15 21 21 19 19 21 1 2 0 1
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Holzer Wolfgang / Kohls Peter 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 4 10 1 5
 

 
Spiel Spielraum Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Ebner Martin Chen Jacky 18 21 21 11 21 15 2 1 1 0
2. E Altnöder Manfred Jianyong 21 15 8 21 21 15 2 1 1 0
1. D Weber Robert / Ebner Martin Aaron Jiang / Jianyong 8 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Zbauzik Alexander / Weber Robert Zhou / Aaron Jiang 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Vizvary Michael / Zbauzik Alexander Zhou / Zhong 11 21 21 9 21 13 2 1 1 0
4. D Altnöder Manfred / Vizvary Michael Zhu / Zhong 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 8 7 4 2


 
Spiel Bisons Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Michalski Andrzej Kischkis Dennis 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Szuszkiewicz Robert Halbauer Daniel 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. D Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej Nguyen Michael / Kischkis Dennis 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Paszkowski Andrzej / Zielinski Krystian Nguyen Michael / Wallner Florian 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Paszkowski Andrzej / Ziolkowski Marek Luk Simon / Schlegel Werner 21 13 21 8 0 0 2 0 1 0
4. D Szuszkiewicz Robert / Zielinski Krystian Luk Simon / Wallner Florian 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panditen 4 8 2 4
 

 
Spiel Spielraum Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Ebner Martin Prorok Florian 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. E Weber Robert Sigwald Christoph 21 11 22 20 0 0 2 0 1 0
1. D Ebner Martin / Zbauzik Alexander Prorok Florian / Maier Roman 14 21 21 19 16 21 1 2 0 1
2. D Altnöder Manfred / Weber Robert Sigwald Christoph / Steinbach Martin 23 25 21 19 21 16 2 1 1 0
3. D Vizvary Michael / Zbauzik Alexander Steinbach Martin / Zainzinger Monika 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Vizvary Michael / Altnöder Manfred Zainzinger Monika / Halb Walter 21 14 20 22 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3
 

 
Spiel Federmäuse Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Medve Jan Aaron Jiang 21 14 12 23 12 21 1 2 0 1
2. E Lenhart Hannes Chen Jacky 21 15 15 21 21 14 2 1 1 0
1. D Lenhart Hannes / Pelz Alexandra Aaron Jiang / Jianyong 19 21 21 14 21 16 2 1 1 0
2. D Medve Jan / Holzweber Doris Jianyong / Zhou 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Miehl Hans / Pelz Alexandra Chen Jacky / Zhu 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Keim Birgit / Miehl Hans Zhong / Zhu 21 12 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 11 4 5 1
 

 
Spiel Penguasaan Light Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Scheucher Christian Nguyen Michael 18 21 21 15 21 15 2 1 1 0
2. E Toifl Marcel Luk Simon 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. D Scheucher Christian / Eschwé Benjamin Nguyen Michael / Halbauer Daniel 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Auer Manuel / Toifl Marcel Kischkis Dennis / Wallner Florian 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Eschwé Benjamin / Young Gerald Kischkis Dennis / Halbauer Daniel 17 21 23 25 0 0 0 2 0 1
4. D Auer Manuel / Young Gerald Wallner Florian / Luk Simon 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3
 

Spiel Bisons Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Michalski Andrzej Holzer Wolfgang 17 21 22 20 21 12 2 1 1 0
2. E Szuszkiewicz Robert Kohls Peter 26 24 21 14 0 0 2 0 1 0
1. D Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej Chiramel David / Wagner Erich 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Zielinski Krystian / Paszkowski Andrzej Chiramel David / Kavunga Sunitha 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Paszkowski Andrzej / Ziolkowski Marek Kavunga Sunitha / Wagner Erich 15 21 21 16 21 9 2 1 1 0
4. D Zielinski Krystian / Szuszkiewicz Robert Kohls Peter / Holzer Wolfgang 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 10 4 5 1
 

News