Ergebnisse Babolat-Cup 1. Division am 12. Jänner

2024-01-19 17:02:00
Ergebnisse Babolat-Cup 1. Division am 12. Jänner -

Tabelle mit allen Spielen vom 12.1.2024

10 Teams aus der ersten Division und die beiden stärksten Teams aus der 2. Division waren am Start. Sowohl Schlägertrupp als auch die Racketeers konnten gut mithalten und die Teams aus der höchsten Spielklasse fordern.

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Flinke Federn Saitenreisser 6:0 12:3
Bad Rats Schlägertrupp 4:2 9:6
Schlägertrupp Monte Vedunia 1:5 3:10
Flinke Federn Sigas 4:2 8:5
Goodminton Nanashi 3:3 6:6
Bad-Mintons FC FC 2:4 4:8
Penguasaan Saitenreisser 3:3 7:7
Racketeers Bad Rats 2:4 5:10
Goodminton Monte Vedunia 5:1 10:2
Bad-Mintons Racketeers 5:1 10:4
FC FC Sigas 2:4 6:8
Nanashi Penguasaan 4:2 9:4
 
Spiel Flinke Federn Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Rupp Michael Stella Robert / Gabler Chris 16 21 21 12 21 10 2 1 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Volk Gerhard Zeisler Philip / Gabler Chris 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Tiron Nicoletta / Nahrebecki Hubert Stella Robert / Scheifinger Renate 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Nahrebecki Susanne / Volk Gerhard Scheifinger Renate / Scheifinger Anton 19 21 21 18 21 15 2 1 1 0
1. E Nahrebecki Hubert Zeisler Philip 23 21 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Rupp Michael Scheifinger Anton 21 18 16 21 21 5 2 1 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 3 6 0
 
Spiel Bad Rats Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gruber Martin / Hofer Martin Zach Robert / Schlenz Robert 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Kriebernig Alexander / Zhou Tianzi Schlenz Robert / Nürnberger Thomas 21 17 23 21 0 0 2 0 1 0
3. D Kriebernig Alexander / Shpak Nathaly Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 21 17 16 21 19 21 1 2 0 1
4. D Hofer Martin / Zhou Tianzi Neumann Roland / Nürnberger Thomas 10 21 21 13 21 17 2 1 1 0
1. E Gruber Martin Zach Robert 19 21 21 17 22 20 2 1 1 0
2. E Shpak Nathaly Hofbauer Norbert 9 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad Rats 9 6 4 2
 
Spiel Schlägertrupp Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Schlenz Robert Ploiner Christoph / Homberg Fabian 5 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Neumann Roland / Nürnberger Thomas Nguyen Johann / Merka Alexander 19 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Homberg Fabian / Nguyen Johann 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Göggel Martin / Merka Alexander 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Ploiner Christoph 21 17 12 21 16 21 1 2 0 1
2. E Nagl Kristof Göggel Martin 21 23 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Monte Vedunia 3 10 1 5
 
Spiel Flinke Federn Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Volk Gerhard Edlacher Tanja / Hörmann Peter 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Sudarma Roland / Hauser Valentin 21 10 14 21 21 16 2 1 1 0
3. D Rupp Michael / Tiron Nicoletta Hauser Valentin / Bittermann 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Tiron Nicoletta / Nahrebecki Susanne Sudarma Roland / Ofner Christian 21 18 22 20 0 0 2 0 1 0
1. E Rupp Michael Hörmann Peter 21 12 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Volk Gerhard Edlacher Tanja 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 8 5 4 2
 
Spiel Goodminton Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Ernestus Eva Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Rybska Veronika / Ernestus Lars Berka Martin / Deusch Christian 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Blüml Christoph / Rybska Veronika Baddigam Shreedhar / Mandler Andreas 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Pehak Martin / Maresch Yannick Danecek Peter / Kaiser Robert 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Deusch Christian 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Rodriguez Jorge Mario Mandler Andreas 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Bad-Mintons FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Frank Günther / Danecek Peter Schaub Malou / Straus Michael 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Mangst Robert / Vasina Christian Schaller Fabian / Stöger Reinhard 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3. D Frank Günther / Eschwé Jakob Schaub Malou / Sigmund Sabine 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Mangst Robert / Eschwé Jakob Straus Michael / Stöger Reinhard 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1. E Vasina Christian Schaller Fabian 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Danecek Peter Sigmund Sabine 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: FC FC 4 8 2 4
 
Spiel Penguasaan Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pucher Andreas / Toth Peter Stella Robert / Gabler Chris 18 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2. D Marek Stefan / Vokroj Katharina Gabler Chris / Scheifinger Anton 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Toth Peter / Pucher Andreas Zeisler Philip / Scheifinger Renate 21 19 11 21 21 15 2 1 1 0
4. D Vokroj Rene / Marek Stefan Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Vokroj Rene Stella Robert 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jölly Niclas Zeisler Philip 21 15 3 21 0 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Racketeers Bad Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Rahul / Sorab Gruber Martin / Hofer Martin 12 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. D Jud Franz / Santler Helmuth Kriebernig Alexander / Zhou Tianzi 21 19 19 21 15 21 1 2 0 1
3. D Pils Hannes / Sorab Kriebernig Alexander / Shpak Nathaly 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pils Hannes / Jud Franz Hofer Martin / Zhou Tianzi 11 21 21 15 21 12 2 1 1 0
1. E Rahul Gruber Martin 11 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2. E Santler Helmuth Shpak Nathaly 13 21 21 19 21 15 2 1 1 0
Sieger: Bad Rats 5 10 2 4
 
Spiel Goodminton Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Ernestus Lars Göggel Martin / Merka Alexander 21 9 21 8 0 0 2 0 1 0
2. D Rybska Veronika / Maresch Yannick Ploiner Christoph / Homberg Fabian 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Rybska Veronika / Ernestus Lars Nguyen Johann / Homberg Fabian 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario Nguyen Johann / Merka Alexander 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Ploiner Christoph 21 7 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Rodriguez Jorge Mario Göggel Martin 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 10 2 5 1
 
Spiel Bad-Mintons Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mangst Robert / Eschwé Jakob Charan / Devaraja 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. D Frank Günther / Danecek Peter Santler Helmuth / Jud Franz 26 28 21 15 21 18 2 1 1 0
3. D Frank Günther / Eschwé Jakob Pils Hannes / Devaraja 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Vasina Christian / Mangst Robert Pils Hannes / Jud Franz 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Vasina Christian Charan 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Danecek Peter Jud Franz 16 21 21 11 21 15 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 10 4 5 1
 
Spiel FC FC Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schaub Malou / Schaller Fabian Edlacher Tanja / Hauser Valentin 21 23 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Straus Michael / Stöger Reinhard Hörmann Peter / Ofner Christian 13 21 21 14 17 21 1 2 0 1
3. D Sigmund Sabine / Stöger Reinhard Bittermann / Edlacher Tanja 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
4. D Schaub Malou / Sigmund Sabine Bittermann / Hauser Valentin 21 15 11 21 15 21 1 2 0 1
1. E Straus Michael Hörmann Peter 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Schaller Fabian Sudarma Roland 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 6 8 2 4
 
Spiel Nanashi Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Pucher Andreas / Toth Peter 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Vokroj Rene / Marek Stefan 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Marek Stefan / Vokroj Katharina 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Baddigam Shreedhar / Kaiser Robert Pucher Andreas / Vokroj Katharina 13 21 21 14 18 21 1 2 0 1
1. E Deusch Christian Vokroj Rene 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Mandler Andreas Toth Peter 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 9 4 4 2

News