Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie am 27.1.2023

2023-01-31 11:53:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup Hauptbewerb mit Fotogalerie am 27.1.2023 -

Tabelle mit allen Spielen vom 27.1.2023

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Nanashi Penguasaan 2:4 4:8
Goodminton FC FC 5:1 10:2
Sigas Bad-Mintons 4:2 9:6
Flinke Federn Bad Minions 2:4 5:8
Nanashi FC FC 3:3 6:8
Goodminton Sigas 4:2 9:6
Flinke Federn Penguasaan 4:2 10:5
Bad-Mintons Bad Minions 2:4 4:10
 
Spiel Nanashi Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Vokroj Rene / Toifl Alois 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Kainbacher Gerhard / Danecek Peter Marek Stefan / Vokroj Katharina 22 24 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Sedy Mischa / Danecek Peter Vokroj Rene / Vokroj Katharina 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Vostry Peter Toifl Alois / Pucher Andreas 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Baddigam Shreedhar Tomes Bertl 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Toth Peter 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 4 8 2 4
 
Spiel Goodminton FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Sigmund Sabine / Luef Michael 21 12 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Kraule Christian / Luef Michael 21 6 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Gerstl Mario / Ploiner Christoph Sigmund Sabine / Rädle Bernd 21 9 23 21 0 0 2 0 1 0
4. D Pehak Martin / Maresch Yannick Kraule Christian / Schaller Fabian 16 21 23 25 0 0 0 2 0 1
1. E Höchtl Andreas Schaller Fabian 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Maresch Yannick Rädle Bernd 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 10 2 5 1
 
Spiel Sigas Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Edlacher Tanja / Hörmann Peter Giri Himanshu / Frank Günther 21 5 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Ofner Christian / Hörmann Peter Frank Günther / Eschwé Jakob 12 21 21 17 21 18 2 1 1 0
3. D Ofner Christian / Sudarma Roland Mangst Robert / Möderndorfer Gerd 14 21 21 14 12 21 1 2 0 1
4. D Ofner Andrea / Edlacher Tanja Mangst Robert / Eschwé Jakob 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Ofner Philip Giri Himanshu 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Sudarma Roland Möderndorfer Gerd 21 12 11 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Sigas 9 6 4 2
 
Spiel Flinke Federn Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schwarzlmüller Jürgen / Szöke Gyula Lü Xin / Sundara Justin 15 21 22 20 19 21 1 2 0 1
2. D Nahrebecki Dariusz / Mayer Vipin Jerabek Jan / Sundara Jason 21 18 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Sundara Justin / Sundara Jason 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Nahrebecki Susanne / Mayer Vipin Zhang Yuning / Pham Ninh 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Lü Xin 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Szöke Gyula Jerabek Jan 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad Minions 5 8 2 4
 
Spiel Nanashi FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Sigmund Sabine / Luef Michael 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Kainbacher Gerhard / Danecek Peter Rädle Bernd / Sigmund Sabine 17 21 21 13 21 18 2 1 1 0
3. D Sedy Mischa / Danecek Peter Schaller Fabian / Kraule Christian 8 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Vostry Peter Kraule Christian / Luef Michael 21 15 18 21 21 10 2 1 1 0
1. E Baddigam Shreedhar Schaller Fabian 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Rädle Bernd 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Goodminton Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Ofner Philip / Edlacher Tanja 14 21 21 10 21 14 2 1 1 0
2. D Maresch Yannick / Pehak Martin Ofner Christian / Hörmann Peter 21 14 14 21 21 8 2 1 1 0
3. D Gerstl Mario / Pehak Martin Hauser Valentin / Sudarma Roland 21 14 21 9 0 0 2 0 1 0
4. D Maresch Yannick / Ploiner Christoph Ofner Andrea / Ofner Philip 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Hörmann Peter 21 10 15 21 15 21 1 2 0 1
2. E Rybska Veronika Edlacher Tanja 21 13 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 9 6 4 2
 
Spiel Flinke Federn Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schwarzlmüller Jürgen / Szöke Gyula Tomes Bertl / Marek Stefan 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Mayer Vipin Vokroj Rene / Pucher Andreas 11 21 21 11 14 21 1 2 0 1
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Vokroj Katharina / Marek Stefan 21 9 18 21 21 11 2 1 1 0
4. D Mayer Vipin / Nahrebecki Susanne Toifl Alois / Pucher Andreas 21 6 17 21 16 21 1 2 0 1
1. E Schwarzlmüller Jürgen Tomes Bertl 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Szöke Gyula Toth Peter 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 10 5 4 2
 
Spiel Bad-Mintons Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Frank Günther Lü Xin / Jerabek Jan 16 21 22 20 21 19 2 1 1 0
2. D Frank Günther / Eschwé Jakob Sundara Justin / Sundara Jason 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Möderndorfer Gerd / Mangst Robert Zhang Ronald / Sundara Jason 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Mangst Robert / Eschwé Jakob Pham Ninh / Lü Xin 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Giri Himanshu Jerabek Jan 13 21 21 16 21 18 2 1 1 0
2. E Möderndorfer Gerd Sundara Justin 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad Minions 4 10 2 4

News