Ergebnisse Babolat-Cup Hauptbewerb am 8. März

2024-03-12 09:49:00 / Kommentare 0
Ergebnisse Babolat-Cup Hauptbewerb am 8. März -

Tabelle mit allen Spielen vom 8.3.2024

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Penguasaan 2:4 5:8
Schlägertrupp Bad Rats 4:2 8:6
Nanashi Saitenreisser 3:3 7:8
Sigas Penguasaan 0:6 1:12
Flinke Federn Bad-Mintons 5:1 10:4
Nanashi Goodminton 1:5 2:10
FC FC Monte Vedunia 4:2 8:6
Monte Vedunia Flinke Federn 1:5 4:10
Goodminton Saitenreisser 5:1 10:2
Schlägertrupp Bad-Mintons 1:5 5:11
Bad Rats Sigas 0:6 2:12
 
Spiel FC FC Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stöger Reinhard / Luef Michael Wong Alexander / Vokroj Katharina 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kraule Christian / Schaller Fabian Wong Alexander / Jölly Niclas 3 21 4 21 0 0 0 2 0 1
3. D Stöger Reinhard / Grasmück Philipp Wong Gabriel / Vokroj Katharina 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Luef Michael / Kraule Christian Toth Peter / Pucher Andreas 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Grasmück Philipp Wong Gabriel 19 21 26 24 17 21 1 2 0 1
2. E Schaller Fabian Jölly Niclas 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 5 8 2 4
 
Spiel Schlägertrupp Bad Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Hofbauer Norbert Fallmann Andreas / Shpak Nathaly 18 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schlenz Robert / Neumann Roland Shpak Nathaly / Benecke Miriam 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Nürnberger Thomas / Hofbauer Norbert Fallmann Andreas / Gruber Elisabeth 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Nürnberger Thomas / Neumann Roland Benecke Miriam / Gruber Elisabeth 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Shpak Nathaly 21 15 15 21 24 22 2 1 1 0
2. E Schlenz Robert Benecke Miriam 21 17 14 21 21 17 2 1 1 0
Sieger: Schlägertrupp 8 6 4 2
 
Spiel Nanashi Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Scheifinger Anton / Zeisler Philip 9 21 21 18 12 21 1 2 0 1
2. D Deusch Christian / Sedy Mischa Gabler Chris / Schmuttermeier Vaclav 21 12 12 21 21 10 2 1 1 0
3. D Berka Martin / Sedy Mischa Alam / Gabler Chris 21 17 21 2 0 0 2 0 1 0
4. D Mandler Andreas / Smutny Michael Alam / Schmuttermeier Vaclav 21 12 15 21 21 16 2 1 1 0
1. E Mandler Andreas Zeisler Philip 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Scheifinger Anton 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 
Spiel Sigas Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hörmann Peter / Edlacher Tanja Vokroj Katharina / Wong Alexander 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sudarma Roland / Hauser Valentin Wong Gabriel / Pucher Andreas 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Hörmann Peter / Ofner Christian Jölly Niclas / Pucher Andreas 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ofner Christian / Hauser Valentin Wong Alexander / Toth Peter 14 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1. E Edlacher Tanja Wong Gabriel 15 21 21 15 15 21 1 2 0 1
2. E Sudarma Roland Jölly Niclas 10 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 1 12 0 6
 
Spiel Flinke Federn Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Tiron Nicoletta Giri Himanshu / Frank Günther 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Eschwé Jakob / Frank Günther 21 9 21 8 0 0 2 0 1 0
3. D Rupp Michael / Nahrebecki Susanne Frank Günther / Danecek Peter 15 21 21 14 21 8 2 1 1 0
4. D Tiron Nicoletta / Nicolae Maria Eschwé Jakob / Danecek Peter 15 21 21 14 21 8 2 1 1 0
1. E Brezina Cosma Sorin Giri Himanshu 15 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. E Rupp Michael Danecek Peter 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 10 4 5 1
 
Spiel Nanashi Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Deusch Christian / Berka Martin Rybska Veronika / Pehak Martin 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2. D Baddigam Shreedhar / Vostry Peter Gerstl Mario / Rybska Veronika 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3. D Deusch Christian / Smutny Michael Maresch Yannick / Rybska Veronika 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Sedy Mischa / Smutny Michael Pehak Martin / Maresch Yannick 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mandler Andreas Gerstl Mario 8 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Pehak Martin 14 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 2 10 1 5
 
Spiel FC FC Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Grasmück Philipp / Stöger Reinhard Ploiner Christoph / Nguyen Johann 23 21 14 21 21 17 2 1 1 0
2. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Merka Alexander / Göggel Martin 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Kraule Christian / Luef Michael Homberg Fabian / Nguyen Johann 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
4. D Kraule Christian / Schaller Fabian Merka Alexander / Homberg Fabian 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
1. E Grasmück Philipp Ploiner Christoph 21 16 21 23 21 17 2 1 1 0
2. E Luef Michael Göggel Martin 12 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 8 6 4 2
 
Spiel Monte Vedunia Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Nguyen Johann Nahrebecki Dariusz / Tiron Nicoletta 11 21 21 18 12 21 1 2 0 1
2. D Göggel Martin / Merka Alexander Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Homberg Fabian / Nguyen Johann Rupp Michael / Nahrebecki Susanne 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
4. D Merka Alexander / Homberg Fabian Nicolae Maria / Brezina Cosma Sorin 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Brezina Cosma Sorin 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Göggel Martin Rupp Michael 21 17 15 21 6 21 1 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 4 10 1 5
 
Spiel Goodminton Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Rybska Veronika Zeisler Philip / Scheifinger Anton 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Schmuttermeier Vaclav / Zeisler Philip 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Maresch Yannick / Rybska Veronika Scheifinger Anton / Alam 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Maresch Yannick / Pehak Martin Alam / Schmuttermeier Vaclav 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Alam 21 12 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Pehak Martin Schmuttermeier Vaclav 23 21 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 10 2 5 1
 
Spiel Schlägertrupp Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nürnberger Thomas / Neumann Roland Giri Himanshu / Frank Günther 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hofbauer Norbert / Neumann Roland Frank Günther / Eschwé Jakob 21 19 13 21 10 21 1 2 0 1
3. D Hofbauer Norbert / Zach Robert Eschwé Jakob / Danecek Peter 21 19 13 21 16 21 1 2 0 1
4. D Nürnberger Thomas / Hofbauer Norbert Frank Günther / Danecek Peter 21 14 11 21 19 21 1 2 0 1
1. E Zach Robert Giri Himanshu 12 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2. E Schlenz Robert Danecek Peter 17 21 21 19 21 0 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 5 11 1 5
 
Spiel Bad Rats Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fallmann Andreas / Shpak Nathaly Hörmann Peter / Edlacher Tanja 21 19 15 21 11 21 1 2 0 1
2. D Shpak Nathaly / Benecke Miriam Sudarma Roland / Edlacher Tanja 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Gruber Elisabeth / Fallmann Andreas Ofner Christian / Sudarma Roland 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Gruber Elisabeth / Benecke Miriam Hauser Valentin / Ofner Christian 7 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Shpak Nathaly Hörmann Peter 15 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Benecke Miriam Hauser Valentin 17 21 21 19 13 21 1 2 0 1
Sieger: Sigas 2 12 0 6

News