Ergebnisse Babolat-Cup Mittlere Division 21.01.2022

2022-01-25 15:54:00
Ergebnisse Babolat-Cup Mittlere Division 21.01.2022 -

Babolat-Cup Mittlere Division 21.01.2022

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Netztester Schlägertrupp 1:5 3:11
Federleicht Six Pack 2:2 4:4
Racketeers Federleicht 4:0 8:0
Netztester Racketeers 3:1 6:3
Schlägertrupp Six Pack 5:0 10:0
 
Spiel Netztester Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Zhang Yuning Zach Robert 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Stangl Robert Nagl Kristof 22 24 14 21 0 0 0 2 0 1
3. E Osele Günther Hofbauer Norbert 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. D Stangl Robert / Koller Daniela Zach Robert / Reiterer Sonja 21 18 9 21 21 16 2 1 1 0
2. D Krenn Christian / Zhang Yuning Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 13 21 21 19 14 21 1 2 0 1
3. D Krenn Christian / Koller Daniela Reiterer Sonja / Schlenz Robert 10 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 3 11 1 5
 
Spiel Federleicht Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Mader Niki Stagl Stefan 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
1. D Mader Niki / Künzel Veronika Dertina Christian / Finkes Jürgen 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Künzel Veronika / Schmit Max Finkes Jürgen / Baron Nadja 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Schmit Robert / Schmit Max Dertina Christian / Kutschera Martin 20 22 9 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 4 4 2 2
 
Spiel Racketeers Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Singh Medhvadi Mader Niki 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
1. D Baier Jürgen / Singh Medhvadi Mader Niki / Künzel Veronika 23 21 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Baier Jürgen / Santler Helmuth Künzel Veronika / Schmit Robert 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Boulbes Guillaume / Seyfried Richard Schmit Robert / Schmit Max 21 8 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Racketeers 8 0 4 0
 
Spiel Netztester Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Zhang Yuning Santler Helmuth 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
1. D Zhang Yuning / Koller Daniela Baier Jürgen / Boulbes Guillaume 21 14 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Osele Günther / Stangl Robert Boulbes Guillaume / Seyfried Richard 17 21 22 20 21 13 2 1 1 0
3. D Krenn Christian / Osele Günther Seyfried Richard / Singh Medhvadi 8 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Netztester 6 3 3 1
 
Spiel Schlägertrupp Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Zach Robert Dertina Christian 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Hofbauer Norbert Finkes Jürgen 21 12 26 24 0 0 2 0 1 0
1. D Zach Robert / Reiterer Sonja Finkes Jürgen / Stagl Stefan 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Dertina Christian / Kutschera Martin 21 19 21 7 0 0 2 0 1 0
3. D Schlenz Robert / Reiterer Sonja Baron Nadja / Kutschera Martin 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Schlägertrupp 10 0 5 0

 


News